Quảng cáo thông minh trên xe ‘rinh’ giải đổi mới sáng tạo Thuỵ Sĩ